Πως θα αξιολογεί και θα ελέγχει το Σ.Δ.Ο.Ε. τις καταγγελίες

Oδηγίες για το πώς θα αξιολογούν και θα ελέγχουν πληροφορίες και καταγγελίες που τίθενται υπ’ όψιν του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) έδωσε ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ κ. Στυλιανός Στασινόπουλος με εγκύκλιό του στην επιτροπή που έχει συσταθεί για τον λόγο αυτό.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει :

Α. Τροποποιούμε την υπ.αριθμ.14025/Κ.Υ./10.10.2013 Απόφαση «Ανασύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, για τη μελέτη και αξιολόγηση πληροφοριών, που σχετίζονται με την άσκηση του έργου και της αποστολής του Σ.Δ.Ο.Ε. (πρώην ΥΠ.Ε.Ε.) και καθορισμός της λειτουργίας αυτής» και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:
……

Ως εισηγητές ορίζονται τα ως άνω υπό αρίθμηση 1 έως και 5 μέλη.

Β. Τη Γραμματεία Υποστήριξης της Επιτροπής, η οποία τελεί υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Προϊστάμενου της (Δ2) Δ/νσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων της Κ.Υ. Σ.Δ.Ο.Ε., ή του νόμιμου αναπληρωτή Προϊστάμενου της ίδιας Δ/νσης, αποτελούν οι παρακάτω:
……

Γ. Έργο της επιτροπής αυτής είναι:

1. Η εξέταση του περιεχομένου κάθε πληροφορίας, που με οποιοδήποτε τρόπο (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, τηλεφωνικά ή προφορικά) περιέρχεται σ’ αυτή.

2. Η αξιολόγηση των πληροφοριών που αναφέρονται σε διάπραξη φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, απάτης και γενικότερα παραβάσεων, η διερεύνηση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε. Οι λοιπές πληροφορίες που αναφέρονται σε αρμοδιότητες άλλων Υπηρεσιών, θα διαβιβάζονται άμεσα σ’ αυτές.

3. Η αξιολόγηση του περιεχομένου κάθε πληροφορίας συνίσταται στο χαρακτηρισμό της πληροφορίας από πλευράς ενδιαφέροντος, εμπιστευτικότητας αλλά και αμεσότητας δράσης, ειδικότερα:

i. Ως προς το ενδιαφέρον:

– Χωρίς ενδιαφέρον (βαθμός ενδιαφέροντος) 0
Τίθεται με απόφαση της Επιτροπής στο αρχείο

– Απλή μικρού ενδιαφέροντος (βαθμός ενδιαφέροντος) 1
Τίθεται σε προσωρινό αρχείο μέχρι να διερευνηθούν οι σημαντικότερες ή διαβιβάζονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή Τελωνεία

– Ενδιαφέρουσα – σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος) 2
Εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης

– Πολύ ενδιαφέρουσα – εξόχως σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος) 3
Διαβιβάζεται για άμεση και κατά προτεραιότητα έκδοση εντολής ελέγχου

– Ειδικού χειρισμού (βαθμός ενδιαφέροντος) 4
Οι άμεσες ενέργειες αποφασίζονται αφότου τεθούν άμεσα υπόψη και του Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε. οι προτάσεις της Επιτροπής

ii. Ως προς την εμπιστευτικότητα:
– Απλή
– Εμπιστευτική

iii. Ως προς το επείγον των ενεργειών:
– Κοινή : Ένταξη στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Περιφερειακής Δ/νσης (κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής), με συγκεκριμένη όμως ημερομηνία υλοποίησης.
– Επείγουσα : Άμεση ενέργεια (έκδοση εντολής ελέγχου), με τη λήψη πληροφοριακού δελτίου.
– Εξαιρετικώς επείγουσα : Η πληροφορία, με τη λήψη και κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της Επιτροπής, διαβιβάζεται άμεσα για ενέργεια. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ενημερώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της.

Δ. Καθήκοντα Γραμματείας

Στα καθήκοντα υπευθύνου της Γραμματείας και των μελών περιλαμβάνονται εκτός των αμιγών καθηκόντων γραμματειακής υποστήριξης και τα εξής:

– Λήψη των πληροφοριών, που υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο (προφορικά, εγγράφως, ηλεκτρονικά ).

– Καταχώρηση των καταγγελιών – πληροφοριών μετά την αξιολόγηση της επιτροπής σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτησή τους με διάφορα κριτήρια και αποστολή τους στις αρμόδιες για έλεγχο Περιφερειακές Δ/νσεις.

– Διαβίβαση σε φωτοαντίγραφα, μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής, του πρακτικού συνεδρίασης επιτροπής αξιολόγησης και των καταγγελιών στο Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος προς ενημέρωση, σύμφωνα με το αρθ.2 παρ.4 Ν.3943/2011 ΦΕΚ 66Α/31-03-2011. Στο παραπάνω πρακτικό συνυπογράφει και ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος με την ένδειξη ότι έλαβε γνώση.

Ε. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά καθημερινά και εκτάκτως οσάκις παρίσταται επείγουσα, κατά την κρίση του Πρόεδρου της, υπηρεσιακή ανάγκη εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών.

ΣΤ. Στις Περιφερειακές Δ/νσεις οι πληροφορίες ή καταγγελίες που περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο απ’ ευθείας σε αυτές και αφορούν τη χωρική τους αρμοδιότητα, αξιολογούνται άμεσα ως προς το ενδιαφέρον, την εμπιστευτικότητα και το επείγον των ενεργειών, κατά τα διαλαμβανόμενα στην περίπτωση Γ, από τον προϊστάμενο της Περιφερειακής Δ/νσης, τον αναπληρωτή του και τον αρμόδιο υποδιευθυντή ή τον προϊστάμενο δικαστικού όπου δεν υπάρχει Υποδιεύθυνση. Αν απαιτείται ειδικός χειρισμός ζητείται η συνεργασία των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, κατά λόγο αρμοδιότητας. Αν αφορά σε χωρική αρμοδιότητα άλλης Περιφερειακής Δ/νσης διαβιβάζεται άμεσα χωρίς αξιολόγηση στη Δ/νση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων (Δ2) της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Αν κατά την αξιολόγηση κριθεί ότι πληροφορία ή καταγγελία είναι γενικότερου ενδιαφέροντος ή περιγράφονται ασυνήθιστες μέθοδοι διάπραξης αδικημάτων ή απαιτείται συντονισμός ενεργειών ή σύμπραξη άλλων υπηρεσιών, αντίγραφό της με αξιολόγηση διαβιβάζεται, το συντομότερο δυνατό στις Δ/νσεις Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων (Δ2) και Ειδικών Υποθέσεων (Δ3) της Κεντρικής Υπηρεσίας, κατά λόγο αρμοδιότητας. Οι Περιφερειακές Δ/νσεις υποχρεούνται στις περιπτώσεις που θα τους ζητηθεί, να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας για τις ενέργειές τους και την αποστολή των αποτελεσμάτων ελέγχου.