Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: Η επιμέτρηση των αποθεμάτων

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014), εκτός των άλλων καινοτόμων σημείων, επιχειρούν και την καθιέρωση νέων όρων και εννοιών στην λογιστική πρακτική, όπως: αναβαλλόμενος φόρος, οντότητα, απομείωση, αρχική αναγνώριση, εύλογη αξία, ανακτήσιμη αξία, επιμέτρηση κ.λπ.

Continue ReadingΕλληνικά Λογιστικά Πρότυπα: Η επιμέτρηση των αποθεμάτων